14.04.2021

THIS IS EVERYTHING

VM 21/00016

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket manglet særpreg for de aktuelle varene i klasse 3. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for varene omfattet av utpekningen.