Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00006

THE FRESHPAK KING

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd, og § 16 bokstav b. Spørsmål om registreringen av ordmerket THE FRESHPAK KING var i strid med klagers tre tidligere registreringer. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at det ikke forelå forvekslingsfare. Det yngre merket ble ansett som et helhetlig, beskrivende uttrykk, hvor KING ikke fremsto som et selvstendig og adskillende element. Klagen ble forkastet.