09.09.2022

TELSCOPE

VM 22/00044

Varemerke. Spørsmål om ordmerket TELSCOPE er beskrivende og mangler særpreg for en begrenset varefortegnelse i klasse 9. I Patentstyrets avgjørelse ble merket nektet registrert. Klagenemnda kom til at merket har tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og varemerket kan registreres for de aktuelle varene.