Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00028

SWISS MILITARY

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SWISS MILITARY er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 14. Klagenemnda kom til at merketeksten er egnet til å oppfattes som en angivelse av varenes art og geografiske opprinnelse, nemlig sveitsiske klokker i militærstil. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.