09.03.2017

SWEOAT

VM 17/00003

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SWEOAT er særpreget for varer i klasse 29, 30 og 31. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse og art. Merket ble ansett å være både beskrivende og mangle særpreg, og klagen ble forkastet.