Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00084

SVANE KJØKKENET (komb.)

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. 4 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SVANE KJØKKENET var forvekselbart med det tidligere registrerte ordmerket SVANE. Klagenemnda kom til at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet i klasse 20 og 42, og at SVANE var et særpreget og dominerende element som skapte visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter. Selv om ordmerket SVANE ble ansett som velkjent, kom Klagenemnda til at bruken av klagers merke for tjenestene i klasse 39 ikke vil skape en assosiasjonsrisiko. Klagenemnda kom til samme resultat Patentstyret, og klagen ble forkastet.