06.02.2017

SUREID

VM 16/00209

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SUREID er beskrivende og mangler særpreg for tjenester i klassene 35 og 45. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og forkastet klagen. Merket ble ansett å være beskrivende og mangle særpreg, og merket nektes registrert.