23.02.2023

SUPERDRY

VM 22/00095

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Klagenemnda kom til at merket SUPERDRY er beskrivende og mangler særpreg for en rekke varer i klassene 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Slik Klagenemnda ser det vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte SUPERDRY som «supertørr» eller «kjempetørr». Merket vil direkte og umiddelbart bli oppfatta som beskrivende for egenskaper, formål og kvaliteter ved flere av varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Innarbeidelsesdokumentasjonen viser ikke at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det skal mye til for at et beskrivende merke anses innarbeida som kjennetegn. Dokumentasjonen kaster i for liten grad lys over hvorvidt bruken har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg som kjennetegn her i riket. Klagenemnda er med dette langt på vei enig med Patentstyret i utvalget av varer som merket er beskrivende og mangler særpreg for. Klagenemnda har imidlertid kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for noen flere varer i klasse 16, 20, 21, 24 og 28. Videre har Klagenemnda kommet til at merket har iboende særpreg for enkelte varer som Patentstyret anså som uregistrerbare, i klasse 20 og 24. Klagen tas derfor delvis til følge.