Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00098

STOPDIGGING! (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg. Klagenemnda var i tvil om merketeksten var uten særpreg eller ikke, men konkluderte ikke på dette. Etter en helhetsvurdering av tekst og figurativ utforming, hvor merket må anses å ligge nært opp til minimumsterskelen for særpreg, og den dokumentert bruken, ble merket funnet å ha det nødvendige minimum av særpreg som kreves for registrering. Klagen ble dermed tatt til følge. Patentstyrets avgjørelse oppheves og merket registreres.