15.11.2017

STOP A PIMPLE - Sakskostnader

VM 17/00180

Varemerke. Patentstyrelova § 9. Særskilt klage over sakskostnadsspørsmålet. Klager ble ikke tilkjent sakskostnader i Patentstyret, da man fant at klager ikke hadde søkt å innhente samtykke til registrering forut for innlevering av begjæring om administrativ overprøving. Klagenemnda fant at klager måtte tilkjennes sakskostnader for Patentstyret da samtykke var blitt søkt innhentet. Kostnader for Klagenemnda ble ikke tilkjent da klager ikke hadde innlevert sakskostnadsoppgave.