Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00205

STELLA BY GWYNETH

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om registrering av ordmerket STELLA BY GWYNETH var i strid med klagers tidligere registrering av ordmerket STELLA SPORT. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at det forelå forvekslingsfare. Klagers anførsler om den faktiske bruken av merkene og varene kunne ikke føre frem. Registreringen av ordmerket STELLA BY GWYNETH ble derfor opphevet.