21.02.2024

STANDARD HORIZON

VM 22/00037

Varemerke. Administrativ overprøving. Klagen ble tatt delvis til følge. Varemerkeloven § 37. Ordmerket STANDARD HORIZON ble på grunn av manglende bruk begjært slettet av Patentstyret for de fleste varene i klasse 9. For Klagenemnda la klager fram dokumentasjon som viser bruk for noen flere varer enn det Patentstyret kom fram til. Merket ble ikke bevist bruk for de øvrige varene. Merket opprettholdes for enkelte varer i klasse 9, men slettes for de øvrige varene.