01.09.2017

SPORTMASTER

VM 17/00044

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SPORTMASTER er særpreget for varer og tjenester i klasse 18, 25, 28 og 35. Klagenemnda kom til at merket som helhet ikke tilfredsstiller kravene i varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket SPORTMASTER og varene/tjenestene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil kun oppfatte merket som en angivelse av sportsvarer og sportsutstyr av høy eller god kvalitet, samt salg av disse varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Klagen ble ikke tatt til følge.