Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00086

SPORT OUTLET (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte tjenester i klasse 35 og 36. For disse tjenestene kunne Klagenemnda ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda anså videre ikke at merket var innarbeidet for de tjenestene som merket ikke ble ansett å ha iboende særpreg for, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Klagen ble tatt delvis til følge, og merket ble registrert for enkelte tjenester i klasse 35 og 36, samt for hele klasse 41.