15.11.2022

SPENDWISE

VM 22/00051

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Spørsmål om ordmerket SPENDWISE er beskrivende eller mangler særpreg for varene i klasse 9. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket mangler særpreg for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, men har i tillegg kommet til at merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagen forkastes. Den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge for varene i klasse 9.