Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00057

SORTY

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om registreringen av SORTY var i strid med klagers eldre registrering SORTIMAT for identiske varer i klasse 7. Klagenemnda kom, i likhet med Patentstyret, til at det ikke forelå fare for forveksling og la spesielt vekt på det eldste merkets svake iboende særpreg og at det måtte legges til grunn en profesjonell og høyt oppmerksom omsetningskrets. Klagen ble forkastet.