21.01.2022

Sonifer (komb.)

VM 21/00103

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom innklagedes merke SONIFER og de eldre registreringene til klager, SONICARE, for enkelte varer i klasse 21. Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for tannbørster og lignende i klasse 21, og at SONIFER ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen blir å opprettholde.