Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00043

Somnofy

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket SOMNOFY er forvekselbart med det eldre registrerte ordmerket SOMFY og det kombinerte merket SOMFY. Klagenemnda kom til at merkene må anses å være tilstrekkelig visuelt og fonetisk like til at det foreligger fare for forveksling. Merkene er i tillegg registrert for identiske varer i klasse 9 og likeartede tjenester i klasse 42. Klagen ble dermed delvis tatt til følge, og merket ble opphevet for nærmere angitt varer og tjenester i klasse 9 og 42.