29.11.2022

SOFT CLOUD

VM 22/00080

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers ordmerke SOFT CLOUD og innklagedes eldre registreringer Cloud Hi, CLOUD X, Cloudflow og CLOUD for varer i klasse 25 og 28. Klagenemnda kom til at det forelå vareslagslikhet og fare for forveksling mellom det eldre merket, CLOUD, for varer i klasse 28 og det yngre merket, SOFT CLOUD, for varer i klasse 25. Videre er Klagenemnda av den oppfatning at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom de øvrige eldre merkene – Cloud Hi, CLOUD X, Cloudflow – og det yngre merket – SOFT CLOUD. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket SOFT CLOUD oppheves for «klær» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.