29.05.2017

SO COUTURE

VM 16/00159

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket SO COUTURE var forvekselbart med det tidligere registrerte ordmerket SO…? for varer i klasse 3. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Merkene har en lav grad av visuell og fonetisk likhet. Merkene er konseptuelt ulike og anses som helhet ikke egnet til å forveksles. Klagen ble forkastet, og registreringen av SO COUTURE ble opprettholdt.