Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00034

SNUG BOOT (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9 og 25. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene, og til at den grafiske utformingen ikke tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge for samtlige varer.