20.03.2023

SNOWFLAKE DATA EXCHANGE

VM 22/00110

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers ordmerke SNOWFLAKE DATA EXCHANGE og det eldre kombinerte merket SNOW. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering til at merkene ikke er egnet til å forveksles. Det ble lagt vekt på at kjennetegnene har klare ulikheter, både visuelt, fonetisk og konseptuelt. Klagen ble derfor tatt til følge, og den internasjonale registreringen gis virkning for alle tjenestene.