Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00062

Snapsale

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om registreringen av ordmerket SNAPSALE var i strid med klagers eldre registreringer. I motsetning til Patentstyret fant Klagenemnda det dokumentert at ordmerket SNAPCHAT var velkjent. Videre kom Klagenemnda til at det ville være en assosiasjonsrisiko, og at denne assosieringen – den forbindelsen med det velkjente merket som ble skapt – ville medføre en urimelig utnyttelse etter § 4 andre ledd. Klagen ble tatt til følge.