08.03.2017

SNAPSALE

VM 16/00214

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SNAPSALE er særpreget for tjenester i klasse 35 og 36. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som en angivelse av tjenestene art, samt en egenskap ved disse. Merket ble ansett å være både beskrivende og mangle særpreg, og klagen ble forkastet.