12.10.2022

SNAP

VM 21/00136

Varemerke. Klagen forkastes. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket SNAP er egnet til å forveksles med det kombinerte merket SNAP. Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare. Varene og tjenestene i klasse 9 og 42 er av lignende slag og den dominerende bestanddelen SNAP tas opp i sin helhet og er eneste bestanddel i klagers merke. Merket kan ikke registreres for tjenestene i klasse 42.