12.10.2022

SNAP

VM 21/00135

Varemerke. Klagen tas til følge. Varemerkeloven § 14. Spørsmål om ordmerket SNAP er beskrivende for tjenestene i klasse 35. Etter en konkret vurdering og under noe tvil, har Klagenemnda kommet til at ordet SNAP må anses suggestivt og registrerbart for tjenestene i klasse 35. Ordet SNAP anses å ha det minimum av særpreg som skal til for å utpeke kommersiell opprinnelse. Klagenemnda bemerker at dette kjennetegnet anses å ligge i nedre sjikt for registrerbarhet. Merket kan registreres for tjenestene i klasse 35.