Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00055

SMART TOUCH

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SMART TOUCH er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 5 og 9. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver egenskaper ved varene ved at det angir at kontaktlinsene har en smart løsning for å settes inn og at tilhørende utstyr kan åpnes og lukkes på en smart måte. For de resterende varene slik som kontaktlinsevæske, er disse så nært tilknyttet at merket også mangler generelt særpreg for disse. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.