Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00009

SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd, og § 15 første ledd bokstav b. Spørsmål om det kombinerte merket SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT er beskrivende og uten særpreg for «yoghurt», og innarbeidelse av særpreg. Klagenemnda konkluderte ikke på spørsmålet om SKYR var beskrivende, men la til grunn at merkeelementet har en lav grad av særpreg slik at det skal mye til for å dokumentere særpreg. Etter en konkret vurdering fant Klagenemnda at den ene markedsundersøkelsen viste at klagers bruk av merket gjennom markedsføring og omsetning har hatt den virkning at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter SKYR som om en angivelse av kommersiell opprinnelse. Avgjørelsen inneholder uttalelser om markedsføring som bevis i særpregsvurderingen med hensyn til undersøkelsens kvalitative verdi.

Som følge av Patentstyrets endring i praksis med virkning fra mai 2019, vil ikke det kombinerte merket SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT være villedende etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

Klagen ble tatt til følge, og merket opprettholdes for yoghurt i klasse 29.