08.09.2022

SkyDrive

VM 22/00039

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke SkyDrive og de eldre merkene som begge består av ordet SKY. Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene. Klagen ble derfor tatt til følge, og den internasjonale registreringen gis virkning for alle varene.