Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00119

SKIN FREE SKIN

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 18 og 25. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for varene. Når merket ble funnet beskrivende, ble det også ansett å være uten særpreg. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble dermed opprettholdt.