Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00045

Skagen

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av ordmerket SKAGEN for tjenestene «forretninger med fast eiendom» skulle slettes på grunn av manglende bruk. Klagenemnda delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet mente de dokumenterte tjenestene som ble tilbudt var «finansielle tjenester», mens mindretallet mente at slik tjenester som gjelder investering i eiendomsselskaper må anses som bruk for «forretninger med fast eiendom». Etter en helhetsvurdering fant Klagenemnda at det forelå forvekslingsfare. Klagen ble forkastet, og registreringen ble opphevet for «forretninger med fast eiendom».

Dokumenter