22.12.2021

SJOKOMELK (komb.)

VM 21/00121

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SJOKOMELK er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer i klasse 29 og 30. Merket ble av Patentstyret ansett særpreget for de resterende varene i klasse 29, 30 og 32, men ble likevel nektet i sin helhet, da søker ikke positivt hadde akseptert Patentstyrets forslag til registrering for disse varene. Klagenemnda kom til at merketeksten SJOKOMELK var beskrivende og uten særpreg for enkelte varer i klasse 29 og 30, men anså likevel merket som tilstrekkelig særpreget for disse varene som helhet. Merket ble også ansett som særpreget for de øvrige varene omfattet av søknaden i klasse 29, 30 og 32. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.