20.12.2023

Simply Squeeze REÀL (komb.)

VM 23/00101

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket Simply Squeeze RE’AL er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 32. Merket vil oppfattes som en angivelse av varenes egenskaper og kvalitet, samt egenskaper ved innpakningen.