Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00013

SIGNATURE PACK

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 16 og 20. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert for varene i klasse 16 og 20.