Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00090

SERVIFLEX

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers ordmerke SERVIFLEX og det eldre kombinerte merket SERVI. Klagenemnda kom til at det foreligger likhet mellom tjenestene i klasse 42 i det eldre merket og enkelte tjenester i klasse 37, 38 og 42 i klagers merke. Uttalelser om rekkevidden av «ingeniørtjenester» i klasse 42. Felleselementet SERVI medførte merkelikhet, og etter en helhetsvurdering fant Klagenemnda at likheten mellom merkene og tjenestene var tilstrekkelig til å begrunne en risiko for forveksling. Klagen ble ikke til følge, og Klagenemnda opprettholdt Patentstyrets avgjørelse om å nekte den internasjonale registreringen virkning for de omstridte tjenestene.