Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00018

SERVICE&SMILE

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14. Spørsmål vedrørende registrertbarheten til ordmerket SERVICE&SMILE. Klagenemnda fant at merket kun vil oppfattes som en rosende, salgsfremmende ytring, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagen ble forkastet.