03.11.2022

Serie7

VM 22/00065

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Spørsmål om ordmerket SERIE7 mangler særpreg for varer i klasse 6 og 9. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at forbrukere vil oppfatte merket som informasjon om at varene er del av en produktserie. Tallet 7 er såpass lavt at forbrukere naturlig vil oppfatte helheten som informasjon om at dette er en produktserie. Merket mangler derfor særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.