20.12.2019

SANTA CRUZ (komb.)

VM 19/00077

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven 1961, § 13 (vml. 2010 § 14). Spørsmål om det kombinerte merket SANTA CRUZ er beskrivende og uten særpreg. Klagenemnda var enig med Patentstyret at merket er stedsangivende, og at den figurative utformingen ikke tilfører særpreg. Den eldre registreringen hadde en unntaksanmerkning. Denne kan ikke innehaveren begjære slettet, og Klagenemnda tolker varemerkeloven (vml. 2010 § 17/vml. 1961 § 15) slik at den tidligere aksepterte unntaksanmerkningen medfører at innehaveren ikke senere kan påberope seg innarbeidelse; det må kreves ny søknad. Avgjørelsen inneholder uttalelser om lovvalg, bevisbyrde, unntaksanmerkning, og hvilke tidspunkt som må legges til grunn for faktum og juss. Klagen tas ikke til følge, og registreringen av det kombinerte merket SANTA CRUZ blir dermed å oppheve.