05.09.2023

Saint Tropez (komb.)

VM 23/00031

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket Saint Tropez er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35. Merket vil bli oppfattet som stedsangivende for de aktuelle varene. Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.