05.12.2022

SAFEAIR

VM 22/00077

Varemerke. Avslag. Klagen tas delvis til følge. Varemerkeloven § 14. Klagenemnda kom til at merket SAFEAIR er beskrivende og mangler særpreg for varer som kan fjerne skadelig røyk fra kirurgisk område. Merket har imidlertid iboende særpreg for varer som elektriske generatorer. Innarbeidelsesdokumentasjonen viser ikke at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.