22.06.2021

S 560

VM 21/00053

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 12. Klagenemnda fant, i motsetning til Patentstyret, at det ikke var holdepunkter for at bokstaven S generelt sett ville oppfattes som sport/super/spesiell. Bruken av S var kun enkeltstående eksempler, og det var ikke holdepunkter for at S var en kjent forkortelse eller en alminnelig bransjeforkortelse. Lagt til grunn at bokstaven S i konkrete sammenstillinger kunne oppfattes som sport/super/spesiell, men i den konkrete sammenstillingen var ikke dette en nærliggende forståelse. Det var heller ikke sannsynlig at tallkombinasjonen ville oppfattes som hestekrefter. Helheten ville oppfattes som en modellangivelse uten et beskrivende innhold, og som ville være egnet til å vekke en viss undring. Merket hadde tilstrekkelig særpreg, men i det nedre sjikt. Klagen ble dermed tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse ble omgjort.