Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00067

RIBERA DEL DUERO (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Dissens. Spørsmål om det kombinerte merket RIBERA DEL DUERO var særpreget for «vin» i klasse 33. Flertallet fant at merket ville oppfattes som beskrivende for varens geografiske opprinnelse. Den figurative utformingen tilførte ikke særpreg. Mindretallet sluttet seg til flertallets begrunnelse hva gjaldt selve merketeksten, men fant at den alminnelige omsetningskretsen ville feste seg ved merkets tydelige figurative utforming som ga merket som helhet tilstrekkelig distinktiv evne. Klagenemndas flertall kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.