07.06.2017

REVITALIZING SUPREME

VM 17/00029

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket REVITALIZING SUPREME er særpreget for varer i klasse 3. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes å være beskrivende for en egenskap og kvalitet ved de aktuelle varene. Merket mangler også varemekrerettslig særpreg. Klagen ble forkastet.