Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00200

RESTAURANT HAVELI (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav b. I saken var det anført flere grunnlag, som enten ikke var begrunnet nærmere eller som klart ikke kunne føre frem. Disse ble kort avfeid. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket var i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. Klagenemnda kom til at klager – forut for søknaden – hadde tatt i bruk det samme merket og at dette var fortsatt var i bruk, at søker viste om bruken, og at merkene var forvekselbare. Dokumentasjonen var imidlertid ikke tilstrekkelig til å bevise at leveringen av søknaden hadde skjedd i strid med god forretningsskikk. Klagen ble forkastet.