21.12.2022

RED LINE

VM 22/00057

Varemerke. Avslag. Spørsmål om ordmerket RED LINE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 6, 7, 9, 20 og 35. Klagenemnda kom under tvil til at ordet RED har særpreg, og at sammenstillingen RED LINE ikke har en betydning som umiddelbart og direkte kan relateres til varene og tjenestene. Klagen ble tatt til følge, og varemerket kan registreres for de aktuelle varene og tjenestene.