22.02.2023

RED DAWG

VM 22/00061

Varemerke. Innsigelse. Klagen tas til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Klagenemnda kom til at bruken av ordmerket RED DAWG utløser risiko for assosiasjon til klagers velkjente merke RED BULL, og at bruken utgjør en urimelig utnyttelse av det velkjente merkets anseelse (goodwill). I vurderingen legger Klagenemnda blant annet vekt på at RED DAWG vil forstås i betydningen «rød hund» og RED BULL som «rød okse», merkene er bygget opp på samme måte med RED som innledende element foran navnet på et dyr, det er identiske varer og RED BULL har oppnådd sterk grad av særpreg gjennom bruk og er et av de mer velkjente merkene i Norge for energidrikker. Det er nærliggende at risikoen for assosiasjon vil medføre at innklagedes merke RED DAWG vil dra fordel av den suksess og goodwill som tilligger klagers velkjente merke RED BULL, og nyte godt av at markedsføringen kan gjøres enklere på grunn av assosiasjonen som må antas å foreligge til det velkjente merket. Klagenemnda vurderte derfor ikke påstanden om forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.