05.09.2023

Readers. Copenhagen (komb.)

VM 23/00056

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket READERS. COPENHAGEN er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9. Merket vil oppfattes som informasjon om varenes art/formål og geografiske opprinnelse.