14.10.2022

RB (komb.)

VM 22/00042

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, påstand om at den internasjonale registreringen, det kombinerte merket RB, er egnet til å forveksles med innsigers innarbeida varemerke. Innsigelsen er også basert på påstand om at innsiger har vern for velkjent merke, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Klagenemnda kom til at klagers merke ikke er innarbeida eller velkjent, og fant det derfor ikke nødvendig å vurdere hvorvidt det forelå en risiko for forveksling mellom merkene. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen blir å opprettholde.