19.02.2021

Rangers of Oblivion

VM 20/00136

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a og b. Spørsmål om det registrerte yngre merket var forvekselbarhet med klagers innarbeidede rett til ordmerket OBLIVION, og om innleveringen av varemerkesøknaden var skjedd i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til at klager ikke hadde dokumentert noen innarbeidet rett til ordmerket OBLIVION, og at det registrerte yngre merket ikke var registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda kom videre til at det registrerte yngre merket ikke var registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig. Klagenemnda kom til at klager ikke hadde dokumentert en fortsatt bruk av OBLIVION fra ibruktakelsen, og frem til innleveringsdagen av det registrerte yngre merket. Ett av bestemmelsens fire vilkår var dermed ikke oppfylt i sin helhet, og klagen ble følgelig forkastet i sin helhet.