14.03.2022

RAGER ENERGY DRINK

VM 21/00139

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke RAGER ENERGY DRINK og den eldre registreringen RAGE NUTRITION for varer i klasse 32. Klagenemnda kom til at det forelå forvekslingsfare mellom merkene for alkoholfrie drikker, og at RAGER ENERGY DRINK ikke registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.